HABERANTALYA.COM - 22.03.2019 - 250 bin dolara hem konut hem vatandaşlık !