KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA
AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ
Helmann Construction veya satış departmanı görevlilerine gelen proje ziyaretçileri, satış için ön talep
formu dolduran veya satış ön sözleşmesi, satış sözleşmesi imzalayan müşterilerin kişisel
verilerini gerektiğinde çeşitli formlar, e-mail, telefon veya diğer elverişli yöntemlerle toplamakta,
işlemekte, güncellemekte, saklamakta, sınıflandırmaktadır. Ancak Helmann Construction, 6698 sayılı
kanun gereği gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizi korumaktadır.
Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir
hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra
silme, yok etme ya da anonim hale getirme aşamalarını içeren her türlü faaliyettir.
Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Helmann Construction, aşağıda yer alan verileriniz ofiste/büroda fiziksel olarak hazırlanan formlar
veya internet sitesi üzerinden elektronik bir şekilde beyan, bilgi ve onayınız doğrultusunda
toplanabilecektir:
İletişim bölümündeki bilgi formunu kullanarak web sitemiz üzerinde bize ulaşmanız halinde belirttiğiniz
ad ve soyadı, e-mail ve telefon numaranız ve form içeriğinde verdiğiniz kişisel bilgiler tarafımızdan
toplanarak işlenebilecektir.
Hukuki zorunluluk nedeniyle; internet sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve
saat bilgisi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi, internet sitesini daha
etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda
özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı
kullanılan çerezlerin topladığı veriler toplanabilmekte veya işlenebilmektedir.
Kişisel verileriniz, Helmann Construction ve/veya şirket grup şirketleri ve hissedarlarının sahip olduğu
diğer şirketler (“şirketler”) tarafından sağlanan hizmet ve Şirketler’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak
değişiklik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketlerimizin
birimleri, satış ofisleri, internet sitesi, memnuniyet anketleri, site yönetimleri, diğer grup şirketler ve
başta taşeron şirketler olmak üzere diğer iş ortaklarımız, ikinci el satış veya kiralama faaliyeti
gösteren aracı veya acenteler ile şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan
diğer firmalar yahut sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya
da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız
müddetçe kişisel verileriniz işlenecek ve gerektiğinde güncellenecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz; Helmann Construction hizmet ve faaliyetlerinden yararlanabilmeniz için gerekli
çalışmaların yapılabilmesi, Helmann Construction tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni,
kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda
gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,
Şirketlerimizin ve şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini
(Şirketlerimiz tarafından yürütülen satış, inşaat, alışveriş merkezi yönetim ve kiralanması, site
yönetimi ve bu kapsamda yürütülen idari operasyonlar, Şirketlere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini
ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet süreçleri yönetimi, itibar araştırma
süreçleri, etkinlik yönetimi, ikinci el satım ve kiralama yapılması, hukuki uyum süreci, denetim mali
2
işler vb.) Şirketlerimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimizin insan kaynakları
politikasının yürütülmesinde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, Şirket yetkilileriyle paylaşılması,
Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,
Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi, Veri güvenliği
kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli
bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Helmann Construction yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme
amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerinizi onayınız
doğrultusunda paylaşılabilmekte veya aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, tarafınızca yetki verilmiş
olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri
gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya
kuruluşlarına, KVKK nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Helmann Construction’a başvurarak kendinizle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep edebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun
11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları içeren
yazılı talebiniz Etiler Mahallesi 829 Sokak A Plaza 3/204 Muratpaşa – Antalya adresine kimliğinizi
tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalı veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile
iletebilirsiniz.
Tarafımıza iletilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde talepleriniz ücretsiz bir şekilde
sonuçlandırılacaktır.
3
Açık Rıza veya Onay Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin;
fiziksel olarak ofis/büro adreslerinde veya web sitesi (www.helmann.com) üzerinden tamamen veya
kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması,
işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi,
kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurtdışına
aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde
yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.